Feministiskt initiativ Landskrona – politik

En feministisk politik

 

Kommunpolitiken behöver fler feminister – fler som jobbar för allas lika värde.

Feministiskt initiativ tillför den saknade dimensionen i kommunpolitiken. För oss är välfärd inte ett skyddsnät utan ett verktyg för att bygga ett demokratiskt samhälle fritt från diskriminering, våld och exploatering av människor, djur och miljö.

I kommunpolitiken avgörs många av välfärdens viktigaste frågor – frågor som lägger grunden till möjligheten att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, unga och äldre och värna om alla människors lika värde oavsett etnicitet, sexualitet, könsidentitet, religion, funktionsförmåga. Genom att komma in i kommunfullmäktige kommer vi att stärka feminismen och anti-rasismen i kommunpolitiken – därför är Feministiskt initiativ absolut nödvändigt i Landskrona!

 

 

 

Trygga barn lär sig mer

 

Landskronas förskolor och skolor ska vara en plats där alla bemöts lika. Tyvärr ser det inte ut så idag då normer kring kön, könsuttryck, etnicitet, religion, eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexualitet eller ålder gör att elever bemöts olika.

Detta resulterar till exempel i machokulturen och syndromet “duktig flicka”, som begränsar både elevers personliga utveckling och deras kunskapsutveckling. Det får till följd att skolan inte är likvärdig. Därför förespråkar vi i Feministiskt initiativ en normkritisk pedagogik som bygger på att vi alla är olika och ska tillåtas vara olika men ges samma möjligheter till utveckling.

Genom att aktivt arbeta med samt utmana flera normer och betona demokratiska värden ges elever möjlighet att utvecklas i en trygg miljö. Detta ger en god och trygg studiemiljö som i sin tur ger en positiv utveckling både på individ- och gruppnivå. Barn som är trygga med sig själva och varandra lär sig mer.

 

Vi ser stora skillnader mellan och inom förskolor och skolor i Landskrona när det kommer till värdegrunds- och likabehandlingsarbete. Eftersom kommunen lagt över allt ansvar på de enskilda rektorerna saknas därmed en gemensam riktlinje vilket leder till att förskolorna och skolorna prioriterar de här frågorna olika. Kommunen måste ta sitt huvudmanna- och tillsynsansvar när det gäller värdegrundsfrågor och likabehandlingsarbete. Landskronas förskolor och skolor måste kontinuerligt utveckla arbetet med elevdemokrati.

 

F! Landskrona vill

 • Att all personal, från förskola till komvux, utbildas för att kunna arbeta med normkritisk pedagogik, elevdemokrati och hållbar utveckling.
 • Att vi tar fram en gemensam riktlinje som säkerställer likvärdigheten mellan skolorna i kommunen.
 • Undersöka möjligheterna till att integrera kulturskolans verksamhet med grundskolans estetiska ämnen för att på så sätt möjliggöra ett brett utbud inom Kulturskolan. Vi tror att människor som har en levande relation till kulturen hittar positiva uttryckssätt som är till gagn både på individ- och gruppnivå.

 

En stad i balans

 

Feministiskt initiativ har en vision om en hållbar värld där vi inte konsumerar mer resurser än vår planet kan producera. Hållbar utveckling är en förutsättning för välfärd. Feministiskt initiativ ifrågasätter människors självpåtagna rätt att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor.

 

Den hållbara utvecklingen ska präglas av globala, ekonomiska, sociala och miljömässiga rättvisedimensioner. En sjättedel av jordens befolkning* i de rika länderna konsumerar mer än hälften av jordens olja och står för hälften av alla koldioxidutsläpp. För att motverka detta behövs åtgärder lokalt.

Feministiskt initiativ strävar efter en jämnare könsfördelning i de instanser som driver utvecklingen av vårt samhälle.

 

F! Landskrona vill

 • öka arbetet i kommunen för att uppnå målet 50% av all mat i offentlig sektor ska vara ekologisk, att det mesta av köttet ska vara svenskt och att potatis, rotfrukter och övriga grönsaker i möjligaste mån ska vara närproducerade.

I dagsläget når vi ca 25%.*

 

 • Att maten som serveras i offentlig sektor ska vara enbart vegetarisk minst en dag i veckan.

 

 • Att privata företag inte ska kunna få undantagstillstånd gällande miljömål, säkerhetsavstånd, kemikalieutsläpp och dylikt. Folkhälsa och närmiljö måste väga tyngst.

 

 • Att Landskrona stads anställda ska uppmuntras att använda cykel vid transporter inom staden. Tjänstefordon och redskap som införskaffas ska vara så miljöanpassade som möjligt. Detta ska även gälla kommunala bolag och alla typer av fordon.
 • Kräva att privata såväl som kommunala hyresvärdar ska tillhandahålla tillgängliga källsorteringsmöjligheter med information på flera språk.
 • Att kommunen ska vara ett föredöme och ha förnybar energi i alla sina lokaler.
 • Utarbeta en plan för strandnära bebyggelse med avseende på kommande klimateffekter, såsom förvärrade oväder och stigande vattennivåer.
 • Att vid nyplantering av träd och buskar i det offentliga rummet välja sorter som bär frukt.

 

Landskrona – en stad för alla

 

Feministiskt initiativ verkar för ett samhälle där alla är lika mycket värda. Vi vill se Landskrona som öppet och inkluderande. I en jämlik stad är tillgången till bra och billiga bostäder grundläggande. Arbetslöshet och otrygga arbetsvillkor hänger ihop med bostadslöshet. Att i det läget försvåra för människor att få och behålla en bostad är direkt tvärtemot vad F! vill. F! vill att ingen ska diskrimineras pga av social situation eller förmåga.

 

Rätten till bostad är en mänsklig rättighet och inskriven i grundlagen, men detta efterföljs inte i praktiken. Bostadsmarknaden är istället präglad av patriarkala strukturer, rasism och klassförtryck. Resultatet är att vissa grupper fritt kan välja bland bostäderna, medan andra tvingas ta det som erbjuds. Denna ordning slår hårt mot nyanlända invandrare, unga människor och ensamstående föräldrar.

I takt med att kommuner säljer av bostadsbeståndet till privata aktörer ökar klyftor, och gränser skapas mellan människor. Resurser till bostadssektorn förser höginkomsttagare med ökad boendestandard till krympande priser, samtidigt som lågavlönade betalar en allt större del av sin inkomst för allt lägre standard. Vi ser också hur en större grupp har svårare att överhuvudtaget få någon bostad. Allmännyttans roll som prispress måste återetableras på den svenska bostadsmarknaden – en marknad som måste inkludera alla, även de med sämre ekonomiska förutsättningar.

I ett hållbart samhälle planeras boende med sikte på hälsa, trygghet och oberoende. Alla, oberoende av kön, sexuell läggning, religion och trosuppfattning, funktionsduglighet eller etnicitet ska kunna känna sig säkra i sin omgivning.

För att alla människors vardagsliv – också kvinnors och barns – ska fungera krävs barn- och äldreomsorg, skolor och mataffärer i närmiljön och en tillfredsställande kollektivtrafik.

 

Kvinnor har, i betydligt högre utsträckning än män, låga löner, ofrivilliga deltider och otrygga anställningar. Utan hög månadsinkomst och fast anställning är stora delar av bostadsmarknaden stängd. Detta får till följd att dagens bostadspolitik gör kvinnor beroende av män och hindrar kvinnor att forma ett självständigt liv baserat på ett eget boende.

 

F! Landskrona vill

 

 • Att alla personer som på olika nivåer är involverade i samhällsplaneringen ska tillägna sig baskunskaper i jämställdhet. För detta ändamål ska kurser regelbundet anordnas.

 

 • Att kommunen ska utreda den fysiska verkligheten och i detaljplaneringen arbeta utifrån ett perspektiv där medborgarna, särskilt med kvinnor i åtanke, kan känna sig trygga vid alla tider på dygnet.

 

 • Att beslut i stadsplaneringen föregås av en ordentlig konsekvensanalys ur ett diskrimineringsperspektiv och tydligt visa vilka konsekvenser omvandlingen får för dem som bor i området.

 

 • Bygga bort otrygga platser genom att göra naturliga mötesplatser öppna och säkra.

 

 • Att varje vuxen individ har möjlighet till en bostad.

 

 • Att Landskrona stad arbetar förebyggande med samhällets mest utsatta grupper; hemlösa kvinnor. Kvinnor som är bostadslösa riskerar en dubbel utsatthet med sexuellt utnyttjande och våld. Kommunen måste kunna erbjuda rimliga bostäder.

 

Trygga människor

Kartläggande rapporter och forskning har visat att våld i nära relationer sker i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Undersökningar visar att det grova och ibland dödliga våldet oftast utövas av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. De män som utsätts för sexuellt våld i nära relationer blir det framförallt i samkönade relationer. Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet och fem procent gör det ofta.

Fi Landskrona vill

 • avsätta resurser som arbetar specifikt med våld i nära relationer. Den organisation/person som arbetar med detta ska fungera samordnande och koppla in alla berörda myndigheter och nyckelpersoner.
 • utöka kvinnojoursverksamheten med en tjejjour samt en kill- och mansjour.

Landskrona stad som arbetsgivare

Landskrona stad sysselsätter drygt 4000 personer och är den största arbetsgivaren i kommunen. F! anser därför att det är viktigt att arbeta för bra arbetsförhållanden på alla plan i Landskrona stad som också ska utgöra ett föredöme för andra företag i kommunen. Frågor som rör lön, trygga arbetsvillkor och arbetstid är viktiga för staden. Det är också viktigt att vi uppnår vårt mål om en jämställd och jämlik arbetsplats som möter stadens medborgare med öppenhet och inkludering.

F! Landskrona vill

 • Att en heltidstjänst inrättas för att sätta fokus på och driva jämställdhetsfrågor och jämlikhetsfrågor i kommunen. Vi säkrar då att det sker en löpande utbildning av anställda vad gäller genus, etnisk diskriminering, åldersdiskriminering, religionsdiskriminering, funktionalitet och HBTQ för att kunna möta varandra och stadens invånare på ett jämlikt och fördomsfritt sätt.
 • Att Landskrona stad skriver under Europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR) , för att garantera att jämställdhetsperspektivet efterlevs i politiska beslut och i den praktiska verksamheten.
 • Minska långtidssjukskrivningarna i de kvinnodominerade verksamheterna; utbildning/omsorg, genom att höja lön och status samt genom att införa schemalagd arbetsgivarsubventionerad friskvård under arbetstid.
 • Att kommunen särskilt bevakar arbetsmiljön på de förvaltningar som har högst sjukfrånvaro; utbildningsförvaltning och omsorgsförvaltning. Dessa förvaltningar har också flest kvinnor anställda. Långtidssjukfrånvaron bland kvinnor är för hög i Landskrona, vi bör satsa på åtgärder. Träning under arbetstid skulle vara obligatoriskt inom t.ex. äldrevården.
 • Att en jämställdhetspremie införs vid uttag av föräldraledighet för anställda inom Landskrona stad.
 • Vill verka för att principen lika lön för likvärdigt arbete ska gälla och verkställas i praktiken. Vi vill att lönekartläggning görs varje år istället för nu – vartannat. Kartläggningen är viktig och måste följas upp så att resultatet blir en jämställd lön.
 • Vill att deltidsarbetslösa i kommunens verksamhet som önskar heltid ska kompenseras lönemässigt upp till heltid, tills det finns en sådan tjänst tillgänglig. I Landskrona stad har 59 % av kvinnorna och 85 % av männen heltid. Vi vill att den som vill arbeta heltid ska ha möjlighet till det.
 • Landskrona Stad ska vara en förebild för andra kommuner och bevaka så att kommunens anställda kan leva på sina pensioner.

 

Äldreomsorg

En viktig fråga inom äldreomsorgen är självbestämmanderätten. I takt med att vi åldras så försämras våra kroppsliga förmågor. Denna förändring kan påverka valmöjligheterna i livet. Ett ökat behov av stöd och hjälp från omgivningen kan innebära att man hamnar i en beroendeställning. Att ta emot hjälp från samhället ska inte leda till att vi inte längre kan bestämma hur vi ska leva. 

För att uppnå en bättre äldreomsorg behöver vi fortsätta utveckla arbetsmetoder och attityder och arbeta fortsätta arbeta med ett helhetsperspektiv på människan. Att ta hänsyn till det psykosociala behoven hos människor måste vara lika viktigt som de fysiska.

 

F! Landskrona vill

 • Att all personal inom vård och omsorg får handledning och stöd i sitt arbete.
 • Att det sociala och pedagogiska innehållet i arbetet inom äldreomsorgen stärks.
 • Att alla verksamheter inom äldreomsorgen kan erbjuda kuratorer till äldre.
 • Att anhörigvården i Landskrona minskar och att anhöriga i större utsträckning erbjuds stöd i form av avlastning, anhöriggrupper, stödsamtal och utbildning.
 • Att alla verksamheter arbetar utifrån ett jämställdhets och antirasistiskt perspektiv.
 • Att äldre som är i behov av tolk ska för att kunna berätta om sina vårdbehov och vid exempelvis hembesök erbjudas professionell tolk.
 • Att samboende får fortsätta att bo tillsammans på äldreboende, även om där finns olika behov av stöd och insatser.

 

Kultur

Feministiskt initiativs politik bygger på att alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla livets områden. Konsten och kulturen har en av de bärande rollerna i det samhälle som vi vill ha. Den berör oss alla.

För att få ett jämställt och demokratiskt samhälle, måste vi ha ett fritt och framåtblickande kulturliv som hjälper oss att odla vår empati och vår fantasi så att vi aldrig upphör att tänka självständigt och inte låta oss styras av fördomar och stereotyper.

Kulturen är det som finns närmast oss i vår vardag, det formar vårt samhälle och oss som individer och samhällsmedborgare. Genom kulturen bearbetar vi existentiella frågor och skapar mellanmänskliga relationer.

 

Kultur har egenskapen att synliggöra olika berättelser och erfarenheter och skapar möjligheter till identifikation och självreflektion.

 

F! Landskrona vill

 • Att Landskrona ska bli välkänt som Kulturstaden Landskrona.

 

 • Låta jämställdhet och inkludering spegla hela kulturpolitiken genom att verka för jämställda scener och även att öka tillgången till öppna arenor och mötesplatser.

 

 • Kulturnämden ska inkludera i sitt uppdrag att aktivt söka upp icke etablerade former av kultur och nya kulturutövare.

 

 • Verka för att tidigt grundlägga ett aktivt och deltagande kulturintresse och därigenom skapa en relation till konsten. I det arbetet är kulturskolan en viktig grundpelare.

 

 • Att kultur ska in i alla delar av Landskronas politikområden, inte bara vara en angelägenhet för kultur- och fritidsförvaltningen. Ett exempel kan vara att ta med en konstnär in i stadsplaneringen, en musiker i miljöförvaltningen eller teater in i individ- och familjeförvaltningen för att främja nya perspektiv och kreativa lösningar.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s